Spádový poter

Spádový poter

Spádový poter je vlastne klasický betónový, cementový poter, ktorý sa sťahovaním zhotovuje do spádu, podľa požiadaviek zákazníka. Spádové potery patria v súčasnosti medzi veľmi žiadané typy poterov aj pre široké spektrum ich využitia. Pri jeho aplikácií sa musia dodržiavať presné technologické postupy spádových poterov, aby bol dobre zabezpečený odtok dažďových vôd v požadovanom smere. V percentuálnom rozmedzí sa spád vytvára v sklone 1% až do 10%, podľa veľkosti plochy, kde sa spádový poter aplikuje. Využíva sa na spádovanie poterov v garážach, na terasách, v objektoch so šikmými strechami, balkónoch, v bytovej výstavbe s plochými strechami, na ploché strechy so zelenou strechou,... Spádové potery sa aplikujú aj v priemyselnom sektore do kuchýň, výrobní, autoservisných stredísk a pod. Spádový poter sa môže používať v interiéry aj exteriéry. Je vhodný pre zručné zhotovovanie združených a plávajúcich poterov určených k položeniu podlahovej krytiny tam, kde sú na podlahu kladené vyššie požiadavky na pevnosť, odolnosť a premenlivú hrúbku. Podklad na ktorý je spádový poter nanášaný musí byť nosný, zbavený prachu, mastnôt a uvoľnených častí. Taktiež nemôže byť zmrznutý. Bežný betónový podklad sa ošetrí penetráciou v potrebných vrstvách podľa savosti podkladu. Po uschnutí penetrácie sa na podklad aplikuje spojovací mostík, ktorý je pripravený zo spádového poteru. Spojovací mostík sa rovnomerne rozprestrie na podklad a do čerstvého spojovacieho mostíku sa pokladá pripravený poter. Zmiešaná homogénna hmota sa rozprestiera na pripravený podklad a zhutní údermi hladítka. Potom sa plocha zrovnáva pomocou laty do roviny a zahladzuje sa plastovým prípadne oceľovým hladítkom. Pre zamedzenie vzniku trhlín sa umiestňujú dilatačné špáry v závislosti na veľkosti a tvare plochy. Čerstvo zhotovený spádový poter sa musí chrániť pred priamym účinkom tepelného žiarenia. Poter sa udržiava 2 až 3 dni vo vlhkom stave. Spádový poter spolu s ekostyrenbetónom tvoria neoddeliteľnú súčasť pochôdznych plochých striech.